Home

Kollumerland ca.

01.05 Gemeentebestuur, 1558-1811, belastingen

86 Annotatie betreffende de grote consenten vervallen in de grietenij Kollumerland, 1719. 1 stuk.
N.B. De grote ...oon belasting op de overdracht van onroerende goederen, die anders in de grietenijkas vloeide, welke meestal door de grote oorlogskosten zeer noodlijdend was. De grote consenten werden vroeger door de landsheer geheven, later door de nedergerechten.
Verg. A.J. Andreae: Het oude en nieuwe gemeentehuis, 1610-1895.

87 Lijst van eigenaren (en meiers) van de pondematen land gelegen onder Burum, opgemaakt naar het floreenregister van Kollumerland, 1738. 1 katern.

88 Register van huisgezinnen met het aantal personen opgemaakt voor de vrijwillige contributie ingevolge de resolutie van de Staten van Friesland van 14 maart 1739, 1744. 2 katernen.

89 Overzicht samengesteld ter voorbereiding van een nieuw dijksfloreenregister van Kollumerland, 1746. 1 katern.

90 Ingekomen stukken betreffende het innen van de 50ste penning, 1747-1748. 1 omslag.

91 Reststaten, staten houdende opgave van de floreenschatting liggend op de pastorielanden te Kollum, 1747-1749. 1 omslag.

92 Proces-verbaal van het nazien der rekeningen in de dorpen Kollum en Oudwoude door de generaal-ontvanger der floreenschattingen, 1748. 1 omslag.

93 Stukken houdende een schriftelijke besomming van lands- en dijksflorenen betreffende de dorpen Augsbuurt en Kollum, 1757-1758. 1 omslag.

94 Staat van taxatie van huurwaarde van huizen in Kerkebuuren, 1793. 1 stuk.

95 Contraboeken betreffende de opbrengst van de eerste en tweede termijn der 50ste penning in de grietenij Kollumerland, 1794-1798. 4 katernen.
N.B. 1796 ontbreekt.

96 Contraboeken van de opbrengst van de eerste t/m de zesde termijn der 25ste penning in het district Kollumerland, 1795. 6 katernen.

97 Lijst van inwoners van Kollumerland en Nieuwkruisland, opgemaakt in verband met de heffing der 25ste penning, 1795. 1 katern.

98 Register van wapengelden van het district Kollumerland, 1795. 1 katern.

99 Contraboek betreffende de opbrengst van de 84ste penning in het district Kollumerland, 1796. 1 deel.

100 Ontvangboek betreffende de eerste en tweede termijn van de 8% op de inkomsten alsmede ontvangen posten van de boeten wegens te late betaling en de 5% geheven inkomsten in het district Kollumerland, 1798. 1 deel.

101 Rekeningen betreffende arme oortjesgelden door het gemeentebestuur van Kollumerland omgeslagen, 1803-1805. 1 omslag.

102 Staat en rekening betreffende inning van de 40ste penning door collecteur S. Gerroltsma in het district Kollumerland, 1803-1806. 2 katernen.
Plaatsingsnummer 15.

103 Staten van landerijen welke na gedane taxatie op de lijst der buitengewone belastingen werden geplaatst betreffende de dorpen Augsbuurt, Burum, Kollum, Kollumerzwaag, Oudwoude en Westergeest, 1804-1805. 1 omslag.

104 Rekening en begroting van het district Kollumerland en rekeningen van armbezorgers van de afzonderlijke dorpen en van de dorpen zelf met beleidend schrijven van de baljuw aan de drost van het 3e kwartier van Friesland, 1807-1810. 1 omslag.

105 Plan en omslag van de districtsbelastingen, met een staat van bezittingen, inkomsten en uitgaven, 1809-1811. 1 omslag.

106 Staat van het additioneel op de zegels van verkopen in Kollumerland, alsmede een staat van ontvangsten en uitgaven van penningen betreffende de verponding, 1811-1815. 1 omslag.

107 Lijst met namen van personen in Friesland die contributie verschuldigd zijn, 1812. 1 omslag.
N.B. In het Frans.

108 Staat houdende opgave van 'overmogende resten en uitgeschoten gelden' zijnde krachteloos en van kracht geworden floreenrenten, z.j. 1 stuk.

109 Register van dijksflorenen van de Kollumer Hemriksdijken (18e eeuw), z.j. 1 katern.

110 Lijst betreffende de omslag der 80ste penning, z.j. 1 omslag.

111-183 Speciekohieren, 1678-1805, met hiaten. 73 delen.
N.B. De jaren 1679, 1681, 1683, 1685-1688, 1699-1722 en 1724-1748 ontbreken. De speciekohieren werden jaarlijks vernieuwd.

184-194 Floreenkohieren, 1700-1798, met hiaten. 11 delen.
N.B. Het kohier van 1858 ontbreekt.

195-215 Kohieren van de personele goedschatting, 1705-1797. 85 katernen.
N.B. De jaren 1706, 1707, 1715, 1721, 1725 en 1794-1796 ontbreken.

216-300 Reƫelkohieren, 1713-1796. 85 delen.

301 Schattingskohier van de Sijl, 1719. 1 katern.

302-310 Registers betreffende de extra-ordinaire belasting op de huren van vastigheden, 1797-1805. 9 delen.
N.B. Dorpsgewijs ingericht.
Plaatsingsnummers 1-9.