Home

Wetterskip Fryslân

02.03 Contributie Zeedijken Contributie Oostdongeradeel, 1719-1963, grenzen, opheffing,wapen, bezit

Limietscheiding
197 Besluit van de volmachten van het waterschap tot het aangaan met de Staat der Nederlanden van een grensregeling tussen het eigendom van de Staat en dat van het waterschap buitendijks onder Paesens, 1934. Met bijlage.
2 stukken

198 Akte, waarbij de Staat der Nederlanden, de Contributie Zeedijken Oostdongeradeel en de Anjumer- en Lioessenserpolder de grens vaststellen tussen hun respectievelijke eigendommen langs de zuidzijde van het Friese Wad, 1935. Met bijlagen.
2 stukken

199 Akte, waarbij het waterschap en de kerkvoogdij van de nederlands hervormde gemeente te Paesens een overeenkomst sluiten betreffende de afscheiding tussen de zeedijk met de ten zuiden daarvan gelegen Achterweg te Paesens (kad. gemeente Nijkerk, sectie A nr. 1396) en de pastorie met tuin, erf en grond te Paesens (kad. gemeente Nijkerk, sectie A nrs. 525 en 526), 1943.
1 stuk

200 Akte, waarbij het waterschap en de Staat der Nederlanden de grens vaststellen tussen de eigendommen van het waterschap en de Staat, samenvallend met een evenwijdige lijn 15 meter van de buitensteen van de zeedijk (kad. gemeente Anjum sectie B nr. 1349, en kad. gemeente Ee, sectie D nr. 1373), met de buitenste lijn van de ter hoogte van de Ezingepolder en benoorden de Engwierumerpolder aangelegde steenglooiïng en met de buitenzijde van de aldaar aangewassen gronden, 1949. Met bijlage.
2 stukken

201 Akte, waarbij het waterschap en de Staat der Nederlanden de grens vaststellen tussen de buitendijkse eigendommen van het waterschap en de Staat aan de westkust van de Lauwerszee en noordwaarts van de gemeente Oostdongeradeel bij Paesens, 1957. Met bijlagen.
3 stukken

202 Stukken betreffende de concentratie van de zeven zeewerende waterschappen beoosten de veerdam Holwerd, 1959 - 1963.
1 omslag

Waterschapswapen
203 Stukken betreffende de verlening en vaststelling van een wapen voor het waterschap, 1934.
1 omslag

Eigendom en bezit
Algemeen
204 Lijsten van voorwerpen, materialen en goederen, behorende aan het waterschap, 1926 - 1935.
1 omslag

205 Staat van de eigendommen en rechten van het waterschap, [eerste helft 20e eeuw].
1 katern

Overdracht
206 Akte van overdracht door derden aan het waterschap van gedeelten van verschillende percelen gevoegd bij en thans een geheel uitmakende met de verharde slaperdijk, liggende onder Paesens, Lioessens en Anjum, en de helft van de langs sommige percelen lopende sloten, 1920.
1 stuk

207 Akte van overdracht door het waterschap aan G. Krol te Ezumazijl van een halve sloot (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1968), 1931.
1 stuk

208 Akte van overdracht door het waterschap aan J.J. Lipjes te Ezumazijl van een halve sloot, ter lengte van ongeveer 9 meter (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 2086), 1934.
1 stuk

Aankoop
209 Akte van transport door J.Y. Douma te Morra aan het waterschap van een perceel greidland onder Anjum, 1821. Met bijlage.
2 stukken

210 Proces-verbaal van publieke verkoping door de erven Wiersma aan het waterschap van twee pondematen bouwland onder Anjum, 1822.
1 stuk

211 Akte van transport door Jhr. E. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer te Wehe aan het waterschap van een derde gedeelte in een kamp greidland onder Ee en een stuk greidland onder Anjum, 1835.
1 stuk

212 Proces-verbaal van openbare verkoping door S.T. Ozinga te Engwierum aan het waterschap van ruim 73 roede greidland aan de dijk onder Engwierum (kad. gemeente Ee, sectie D nr. 461), 1846.
1 stuk

213 Proces-verbaal van verkoop door de provincie Friesland aan het waterschap van twee percelen bouwland, gelegen onder Ee (kad. gemeente Ee, sectie C nrs. 311, 312, 316, 317 en 320), 1857.
1 katern

214 Akte van transport door O.A. Brouwer te Dokkum aan het waterschap van het oostelijk gedeelte van twee percelen bouwland, gelegen in de Ezingepolder (kad. gemeente Ee, sectie D nrs. 848 en 851), 1860. Met kaart, 1866.
1 stuk en 1 blad

215 Akte van verkoop door S.L. Nicolai te Engwierum aan het waterschap van een perceel bouwland bij dijkshorne onder Ee (kad. gemeente Ee, sectie D nr. 843), 1864.
1 stuk

216 Akte van verkoop door D.B. Talma te Engwierum aan het waterschap van een perceel grond, gelegen bij het kooihuis in Wartnawiel onder Engwierum (kad. gemeente Ee, sectie D nr. 2), 1867.
1 stuk

217 Akte van verkoop door de Staat der Nederlanden aan het waterschap van een dijkvak met het daarover aanwezige voetpad, "de Batterij" genaamd (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 543), en het ten westen ernaast liggende voetpad (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1364), 1876.
1 stuk

218 Akte van transport door de erven Dijkstra aan het waterschap van een huis, "de oude Barak" genaamd, te Oostmahorn (kad. gemeente Anjum, sectie B nrs. 1404 - 1411), 1877.
1 stuk

219 Akte van transport door G.E. Kingma te Dokkum aan het waterschap van een perceel grond in de Ezingepolder onder Engwierum (kad. gemeente Ee, sectie D nrs. 1116 en 1117), 1878.
1 stuk

220 Proces-verbaal van publieke verkoping door de armvoogden van Anjum en F.J. Boersma te Anjum aan het waterschap van twee huizen met erf en grond te en bij Ezumazijl (kad. gemeente Anjum, sectie B nrs. 656, 1415 en 1416), 1880.
1 stuk

221 Besluiten van de vergadering van volmachten tot aankoop van derden van opstallen met ondergrond en percelen grond, 1880 - 1882, 1884, 1885, 1907, 1909, 1912, 1914, 1917, 1919 - 1922, 1926, 1947 en 1962.
1 omslag

222 Akte van transport door J.F. Kooistra te Ezumazijl aan het waterschap van een huis en erf c.a. aan de dijk te Ezumazijl (kad. gemeente Anjum, sectie B nrs. 1417 en 1418), 1881.
1 stuk

223 Akte van transport door J. Woudwijk te Paesens aan het waterschap van een huis en erf c.a. aan de dijk te Paesens (kad. gemeente Nijkerk, sectie A nr. 896), 1881.
1 stuk

224 Akte van transport door de erven Veenstra aan het waterschap van een huis met grond en erf c.a. in de hoek van de dijk onder Paesens (kad. gemeente Nijkerk, sectie A nr. 693), 1884. Met bijlage.
2 stukken

225 Akte van transport door P.H. de Haan te Ezumazijl aan het waterschap van een huis met erf en grond c.a. aan de dijk te Ezumazijl (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 657), 1884.
1 stuk

226 Akte van transport door P.H. de Haan te Ezumazijl aan het waterschap van een huis met grond en erf c.a. aan de dijk te Ezumazijl (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 660), 1884.
1 stuk

227 Akte van transport door J.M. Kuipers te Ezumazijl aan het waterschap van een huis met grond en erf c.a. aan de dijk te Ezumazijl (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 653), 1885.
1 stuk

228 Akte van transport door de erven Botma aan het waterschap van een huis en schuur met erf en grond aan de zeedijk bij Ezumazijl (kad. gemeente Anjum, sectie b nr. 1414), 1885. Met bijlage.
2 stukken

229 Akte van transport door de erven Buwalda aan het waterschap van een huis met hok en erf c.a. gelegen aan de dijk nabij Ezumazijl (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 657a), 1892. Met bijlage.
2 stukken

230 Akte van transport door de erven Dijkstra aan het waterschap van een perceel grond, gelegen in de hoek van de dijk onder Paesens (kad. gemeente Nijkerk, sectieA nr. 692), 1900.
1 stuk

231 Akte van verkoop door M.G. Boelens te Paesens aan het waterschap van een perceel grond aan de dijk bij Paesens (kad. gemeente Nijkerk, sectie A nr. 566), 1907.
1 stuk

232 Akte van verkoop door A.T. de Jong te Paesens aan het waterschap van een perceel grond aan de dijk bij Paesens (kad. gemeente Nijkerk, sectie A nr. 1134), 1907.
1 stuk

233 Akte van transport door E. Dijkstra te Paesens (kad. gemeente Nijkerk, sectie A nr. 886), 1908. Met bijlagen.
1 omslag

234 Akte van verkoop door H.J. Meinsma te Paesens aan het waterschap van twee strookjes grond aan de dijk te Paesens (kad. gemeente Nijkerk, sectie A nrs. 628 en 643), 1909.
1 stuk

235 Akte van verkoop door de erven de Graaf aan het waterschap van een perceel grond aan de dijk te Paesens (kad. gemeente Nijkerk, sectie A nr. 631), 1909.
1 stuk

236 Akte van transport door J.J. Bakker te Apeldoorn aan het waterschap van een huis met schuur, stalling, vuurhut, afzonderlijk staand hok, grond en erf c.a. aan de Grintweg te Oostmahorn (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1477), 1910. Met bijlage.
2 stukken

237 Akte van verkoop door K. Vogel te Ezumazijl aan het waterschap van een perceel grond aan de Grintweg bij Ezumazijl onder Anjum (kad. gemeente Anjum, sectie C nr. 1305), 1912.
1 stuk

238 Akte van verkoop door de erven van der Wagen aan het waterschap van een perceel grond aan de slaperdijk onder Lioessens (kad. gemeente Anjum, sectie D nr. 130), 1914.
1 stuk

239 Akte van verkoop door het "Old Burger Weeshuis" te Leeuwarden aan het waterschap van een perceel grond aan de slaperdijk in de Anjumer- en Lioessenserpolder (kad. gemeente Anjum, sectie A nr. 238), 1914.
1 stuk

240 Akte van verkoop door A.J. Botma te Leeuwarden aan het waterschap van perceel greidland aan de halfboomsweg en bij de zeedijk onder Anjum (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 588), 1917.
1 stuk

241 Akte van verkoop door J.P. Feddema Jzn. te Anjum aan het waterschap van drie percelen bouwland aan en nabij de zeedijk te Oostmahorn (kad. gemeente Anjum, sectie B nrs. 526, 527 en 532) en een perceel grond aldaar aan de dijk (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 524), 1919.
1 stuk

242 Akte van transport door M.D. van der Heide te Ezumazijl aan het waterschap van twee percelen weiland onder Anjum (kad. gemeente Anjum, sectie B nrs. 1269 en 1629), 1920.
1 stuk

243 Akte van transport door G.K. Frik te Groningen aan het waterschap van een perceel weiland onder Anjum (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 444a), 1920.
1 stuk

244 Akte van transport door W.K. Wobma te Ee aan het waterschap van twee percelen weiland en een perceel onder Anjum (kad. gemeente Anjum, sectie B nrs. 644, 646 en 1270), 1920.
1 stuk

245 Akte van verkoop door H. Gorter te Nieuw Amsterdam aan het waterschap van een perceel bouwland nabij de zeedijk onder Anjum (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1108), 1920.
1 stuk

246 Akte van verkoop door A.T. van der Veen en J. Hovenga te Dokkum aan het waterschap van een overdekt ijzeren roefschap, "Drie Gebroeders genaamd, 1920.
1 stuk

247 Akte van transport door E.L. Sijtsma te Aalsum aan het waterschap van een perceel bouw- en een perceel weiland onder Anjum (kad. gemeente Anjum, sectie B nrs. 453 en 475), 1920.
1 stuk

248 Akte van transport door D.A. Beintema te Leeuwarden aan het waterschap van percelen weiland onder Anjum (kad. gemeente Anjum, sectie B nrs. 443, 457 en 458), 1920.
1 stuk

249 Akte van transport door D.A. Beintema te Leeuwarden aan het waterschap van percelen wei- en bouwland onder Anjum (kad. gemeente Anjum, sectie B nrs. 553, 555, 580, 582, 584, 585 en 1107), 1920.
1 stuk

250 Akte van transport door de gemeente Oostdongeradeel aan het waterschap van de oostelijke gedeelten van de weg Ezumazijl- Anjum (over 55 meter), de zogenaamde Halfboomsweg (over 2 meter), de zogenaamde Dijksterweg (over 100 meter) en de zogenaamde Raskesweg (over 103 meter), (kad. gemeente Anjum, sectie B ongenummerd), 1920.
1 stuk

251 Akte van transport door I.K. Eizenga te Murmerwoude aan het waterschap van een perceel bouwland onder Anjum (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 581), 1920.
1 stuk

252 Akte van transport door A.J. Botma te Wijhe aan het waterschap van een perceel bouwland onder Anjum (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 587), 1920.
1 stuk

253 Akte van verkoop door F.P. de Jong te Nes aan het waterschap van een perceel grond aan de zeedijk te Oostmahorn (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1743), 1921.
1 stuk

254 Akte van transport door A.J. de Boer te Dantumawoude aan het waterschap van een perceel bouwland, "Riekje vijf", bij Oostmahorn onder Anjum (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 473), 1921.
1 stuk

255 Akte van verkoop door de Staat der Nederlanden aan het waterschap van een perceel grond nabij de zeedijk te Oostmahorn (kad. gemeente Anjum, sectie B nrs. 1501 en 1742), 1922.
1 stuk

256 Akte van verkoop door de Staat der Nederlanden aan het waterschap van een perceel weiland nabij de zeedijk te Oostmahorn (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1995), 1926.
1 stuk

257 Akte van verkoop door K. Wolma te Anjum aan het waterschap van twee percelen grond aan de slaperdijk in de Anjumer- en Lioessenserpolder (kad. gemeente Anjum, sectie A nrs. 233 en 237), 1914.
1 stuk

258 Akte van verkoop door S.S. de Jong te Paesens aan het waterschap van een huis met erf en grond te Paesens (kad. gemeente Nijkerk, sectie A nr. 524), 1940.
1 stuk

259 Akte van transport door T. Buwalda te West-Terschelling aan het waterschap van een huis met grond, erf en tuin te Ezumazijl (kad. gemeente Anjum, sectie B nrs. 693, 1073, 1182, 1271 en 1272), 1947. Met retroacta.
4 stukken

260 Akte van verkoop door de Staat der Nederlanden aan het waterschap van een oppervlakte Waddenzee, noordwaarts van de gemeente Oostdongeradeel nabij Paesens (kad. gemeente Nijkerk, sectie A nr. 1593), 1949. Met bijlagen.
1 omslag

Verkoop
261 Akte van transport door het waterschap aan de Polder van Oost- en Westdongeradeel van een huis c.a. met zijlhuisje en schuur, staande en gelegen op de Ezumazijl, 1826.
1 stuk

262 Akte van verkoop door het waterschap aan G.J. Bouma te Engwierum van een perceel grond onder Engwierum (kad. gemeente Ee, sectie D nr. 145), 1867.
1 stuk

263 Processen-verbaal verkoop door het waterschap aan derden van op wortel staande grasgewassen en veldvruchten aanwezig op landerijen gelegen onder Anjum en Engwierum, 1872, 1877 - 1879, 1889, 1916, 1919 en 1920.
1 omslag

264 Akten van verkoop door het waterschap aan derden van materialen, 1877, 1886 en 1916.
3 stukken

265 Besluiten van de vergadering van volmachten van het waterschap tot verkoop aan derden van percelen grond, 1882, 1883, 1888, 1899, 1900, 1911, 1914 - 1916, 1918, 1926, 1928 - 1934, 1937, 1940, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1958 - 1960 en 1962.
1 omslag

266 Akte van verkoop door het waterschap aan de coöperatieve stoomzuivelfabriek "Het Steenvak te Ee" van een perceel grond onder Ee, 1888.
1 stuk

267 Akte van verkoop door het waterschap aan M. Veenstra te Engwierum van een perceel grond aan de Grintweg bij Engwierum (kad. gemeente Ee, sectie D nr. 1185), 1899.
1 stuk

268 Akte van verkoop door het waterschap aan E.J. de Boer te Engwierum van een perceel dijk en weiland bij Engwierum (kad. gemeente Ee, sectie D nr. 1227), 1899.
1 stuk

269 Akte van verkoop door het waterschap aan G. Haakma te Engwierum van een perceel tuingrond bij Engwierum, 1901.
1 stuk

270 Akte van verkoop door het waterschap aan het waterschap de Engwierumerpolder van een perceel grond in de kwelder te Wartnawiel (kad. gemeente Ee, sectie D nr. 1371), 1912.
1 stuk

271 Akte van verkoop door het waterschap aan de N.V. "Machinale Steenfabriek, v.h. J. Helder Pz." te Dokkum van de wieldijk met wiel, nabij de Grintweg onder Oostrum (kad. gemeente Ee, sectie A nrs. 1438 en 1439) en de bovengrond van het perceel dijk aan de Grintweg aldaar (kad. gemeente Ee, sectie A nr. 1437), 1917.
1 stuk

272 Akte van verkoop door het waterschap aan S. Bosch te Engwierum van een gedeelte vervallen slaperdijk met erf, reed en halve sloot aan de Grintweg naar Dokkumer Nieuwezijlen onder Engwierum (kad. gemeente Ee, sectie D nr. 1030), 1929.
1 stuk

273 Akte van verkoop door het waterschap aan R. Klein te Oostmahorn van een perceel grond te Oostmahorn (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1477), 1930.
1 stuk

274 Akte van verkoop door het waterschap aan R.B. Keegstra te Engwierum van twee perceeltjes weiland en een poel aan de weg bij Dijkshorne onder Ee (kad. gemeente Ee, sectie D nrs. 1216 en 1217), 1933.
1 stuk

275 Akte van verkoop door het waterschap aan J. Visser te Oostmahorn van een perceel grond ten zuiden van en aan de weg te Oostmahorn onder Anjum (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1992), 1933.
1 stuk

276 Akte van verkoop door het waterschap aan L. Ferwerda te Dantumawoude van de opstal van de loods aan de dijk tussen Oostmahorn en Ezumazijl, 1936.
1 stuk

277 Akte van transport door het waterschap aan D.B. Talma te Den Haag van een perceel grond Engwierum en het recht van reed op voornoemd perceel (kad. gemeente Ee, sectie D nr. 785), 1937.
1 stuk

278 Akte van verkoop door het waterschap aan de provincie Friesland van een perceel grond van de voormalige slaperdijk aan de weg van Engwierum naar Ee (kad. gemeente Ee, sectie D nr. 459), 1931.
1 stuk

279 Akte van transport door het waterschap aan het waterschap de Polder van Oost- en Westdongeradeel van een perceel grond, gelegen achter de woning van de sluiswachter te Ezumazijl (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1540), 1940.
1 stuk

280 Akte van transport door het waterschap aan de provincie Friesland van een perceeltje grond aan de weg van Dokkum naar Oostrum (kad. gemeente Ee, sectie A nr. 1416), 1947.
1 stuk

281 Akte van transport door het waterschap aan Kl. van der Zee te Oostmahorn van een perceel grond, gelegen te Oostmahorn (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1702), 1949.
1 stuk

282 Akte van transport door het waterschap aan W.E. Jansma te Oostmahorn van een perceel grond, gelegen te Oostmahorn (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1702), 1949
1 stuk

Ruiling
283 Akte van ruiling door het waterschap en de erven Dijkstra van een perceel dijk, gelegen bij Engwierum (kad. gemeente Ee, sectie D nr. 165) tegen een perceel bouwland, gelegen tussen Ee en Engwierum (kad. gemeente Ee, sectie C nr. 333), 1870.
1 stuk

284 Besluiten van de volmachten van het waterschap tot ruiling met derden van percelen grond, 1920, 1921 en 1934.
3 stukken

285 Akte van ruiling door het waterschap en S.B. van Dijk te Anjum van een perceel greidland aan de Raskesweg onder Anjum (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 443) en een perceel land in de Raskes onder Anjum (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1741), 1921.
1 stuk

286 Akte van ruiling door E.W. Jansma te Oostmahorn en het waterschap van een gedeelte reed aan de zeedijk te Oostmahorn (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1063) en een perceel grond te Oostmahorn (kad. gemeente Anjum, sectie B nrs. 477 en 546), 1921.
1 stuk

287 Akte van ruiling door K. Vogel te Ezumazijl en het waterschap van een perceel grond te Ezumazijl (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1798) en een perceeltje grond te Ezumazijl (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1744), 1934.
1 stuk

288 Akte van ruiling door het waterschap en H. Vogel c.s. te Oostmahorn van een perceel weiland onder Oostmahorn, genaamd "Rieke Vijf" (kad. gemeente Anjum, sectie B nrs. 1990 en 1991), alsmede een daarbij gelegen overhoek (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1989) en een dubbelhuis met stalgebouw, erf, grond en hof (boomgaard) te Ezumazijl (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 2114), 1949.
1 stuk

Erfpacht
289 Akte van uitgifte door het waterschap aan H. Keizer en A. Dijkstra te Ee van het recht van erfpacht ter behoeve van een perceel grond op het Steenvak onder Ee (kad. gemeente Ee, sectie C nr. 1113), 1920. Met bijlage.
2 stukken

290 Besluit van de volmachten van het waterschap tot uitgifte aan de Fa. Siegersma en van der Heide te Ee van het recht van erfpacht ten behoeve van een perceel grond op het Steenvak onder Ee (kad. gemeente Ee, sectie C nr. 1121), 1949.
1 stuk

291 Besluit van de volmachten tot uitgifte aan J. Havinga te Oostrum van het recht van erfpacht ten behoeve van een perceel grond nabij de weg van Dokkum naar Oostrum (kad. gemeente Ee, sectie A nrs. 1432 en 1434), 1951.
1 stuk

292 Besluit van de volmachten van het waterschap tot uitgifte aan de N.V. Amstel Brouwerij te Amsterdam van het recht van erfpacht ten behoeve van een gedeelte zeedijk met binnenberm te Oostmahorn (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 2329), 1963. Met bijlage.
2 stukken

Opstal
293 Akte van uitgifte door het waterschap aan J.T. Stellema te Engwierum van het recht van opstal en erfpacht ten behoeve van twee percelen grond aan de weg bij Engwierum (kad. gemeente Ee, sectie D nrs. 1102 en 1103), 1862.
1 stuk

Erfdienstbaarheid
294 Akte van vestiging door de contributie voor de erven J.J. Meindertsma te Dokkum van het recht van erfdienstbaarheid, ten behoeve van het leggen van een dam en het recht van uitweg voor de percelen (kad. gemeente Ee, sectie A nrs. 139, 140, 147 en 1424), 1936.
1 stuk

Verhuring en verpachting
- Boerderijen
295 Stukken betreffende de verpachting door het waterschap aan derden van een boerderij en landerijen c.a., "de Ganzepôlleplaats" genaamd, gelegen nabij Ezumazijl onder Anjum en Ee, 1855, 1858, 1861, 1868, 1873, 1875, 1883, 1889, 1895, 1900, 1905, 1906, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1949 en 1951.
1 omslag

296 Processen-verbaal van verpachting door het waterschap aan derden van een bij het dorp Engwierum gelegen eendenkooi met boerderij en landerijen c.a., "de Kooiplaats" genaamd, 1856, 1858, 1870, 1878, 1884, 1889, 1895, 1897, 1898, 1902, 1903, 1907, 1912, 1917, 1922, 1927, 1932, 1936 en 1939.
1 omslag

- Dijken en landerijen
297 Akten van verhuring door het waterschap aan derden van de dijken en "saatsen" onder Anjum, 1846, 1855 - 1877, 1880 - 1919.
1 pak

298 Akten van verhuring door het waterschap aan derden van de dijken en aanbehoren onder Ee en Oostrum, 1846, 1855 - 1912, 1914 - 1937, 1957.
1 pak

299 Akten van verhuring door het waterschap aan derden van de dijken, "saatsen" en uiterlanden onder Engwierum, 1846, 1855 - 1867, 1870 - 1917, 1920 - 1937.
1 pak

300 Akten van verhuring door het waterschap aan derden van de dijken en uiterlanden onder Paesens, 1846, 1855 - 1937.
1 pak

301 Akten van verpachting door het waterschap aan derden van het recht van beweiding van de gezamenlijke dijken, bermen en uiterlanden onder Paesens, Anjum, Engwierum, Oostrum en ten oosten en ten westen van het Steenvak, 1939 - 1950.
1 omslag

302 Akten van verpachting door het waterschap aan derden van vier percelen zeedijken bij Paesens, 1939 - 1949.
1 omslag

303 Akten van verpachting door het waterschap aan derden van het recht van beweiding van gedeelten van de aanwas buiten de zomerpolder te Paesens, 1941, 1943 - 1945, 1947 - 1951.
1 omslag

304 Stukken betreffende overige verpachtingen door het waterschap aan derden van perioden dijk en landerijen, c.a., 1846, 1855 - 1884, 1886 - 1901, 1903 - 1909, 1911 - 1942, 1945, 1946, 1948, 1949, 1951 - 1953, 1957, 1958 en 1960.
1 pak

- Rietgewassen
305 Processen-verbaal van verpachting door het waterschap aan derden van het rietgewas langs het Dokkumer Grootdiep, 1873 - 1881.
1 omslag

- Visrechten
306 Stukken betreffende de verhuring door het waterschap aan P. Lipjes te Ezumazijl van het visrecht in het kanaal tussen de sluiskom te Ezumazijl tot aan de hoek der Raskesreed, 1935, 1936 en 1939.
4 stukken

Verzekeringen
307 Polissen van brandschadeverzekeringen van het waterschap, 1949, 1950, 1953, 1954, 1957, 1958.
1 omslag

Beheer van eigendommen
308 Stukken betreffende de aanbesteding door het waterschap van werken met betrekking tot de boerderijen "de Ganzepôlleplaats" te Ezumazijl onder Anjum en "de Kooiplaats" onder Engwierum, 1843, 1869, 1878, 1914, 1924, 1925 en 1938.
1 omslag

309 Technische tekeningen betreffende verbouwingen van de boerderij "de Ganzepôlleplaats" bij Ezumazijl, 1868, 1924, 1952 en z.d.
7 bladen

310 Dwarsprofieltekeningen door B.K. Vogel van een tochtsloot bij de boerderij "de kooiplaats" onder Engwierum, 1870.
1 blad

311 Akte, waarbij de Contributie Zeedijken Oostdongeradeel en de Anjumer- en Lioessenserpolder een dading aangaan betreffende het eigendomsrecht van de zogenaamde acht keren, gelegen buitendijks in de hoek van de oude en nieuwe zeedijk onder Paesens (kad. gemeente Nijkerk, sectie A nr. 907), 1875.
1 stuk

312 Technische tekeningen betreffende verbouwingen van de boerderij "de kooiplaats" onder Engwierum, 1913, [ca. 1937].
2 bladen

313 Kaart van de boerderij "de Ganzepôlleplaats", met opgave van op te spuiten terreinen, [ca. 1919].
1 blad

314 Technische tekeningen betreffende de aanleg van een waterleiding naar de veestalling van de boerderij "de kooiplaats" onder Engwierum, [ca. 1921], 1922.
2 bladen

315 Akte, waarbij de Staat der Nederlanden aan het waterschap een vergunning verleent tot het plaatsen van hekwerk over het zuidelijk gedeelte van een perceel nabij de zeedijk te Oostmahorn (kad. gemeente Anjum, sectie B nr. 1742), 1922.
1 stuk

316 Ontwerptekening van een "gierkolk" bij de boerderij "de Ganzepôlleplaats" te Ezumazijl, [eerste kwart 20e eeuw].
1 blad