Home

Wetterskip Fryslân

02.09 Contributie Zeedijken Contributie Oostdongeradeel, 1719-1963, waterstaat

Toezicht
953 Stukken betreffende politieverordeningen van het waterschap, 1869, 1914, 1924, 1934, 1944 en 1956.
1 omslag

954 Situatie- en profieltekening betreffende de plaatsing door rijkswaterstaat van een lening bij de trap naar het stenen aanleghoofd te Oostmahorn, 1917.
1 blad

Beheer van waterstaatswerken
- Algemeen
955 Register van aanbestedingen, 1795, 1796. Afschrift, 1924
1 katern
N.B. Origineel niet in het archief aanwezig. In 1924 was het in bezit van P.J. Botma, dijkgraaf van het waterschap de Anjumer- en Lioessenspolder.

Stukken betreffende de aanbesteding door het waterschap van werken, 1823 - 1954.
91 omslagen
956 1823 973 1841
957 1824 974 1842
958 1825 975 1843
959 1826 976 1844
960 1827 977 1845
961 1828 978 1846
962 1829 979 1847
963 1830 980 1848
964 1832 981 1849
965 1833 982 1850
966 1834 983 1851
967 1835 984 1852
968 1836 985 1853
969 1837 986 1854
970 1838 987 1855
971 1839 988 1856
972 1840 989 1857

990 1858 1018 1894
991 1859 1019 1895
992 1860 1020 1896
993 1861 1021 1897
994 1862 1022 1898
995 1863 1023 1899
996 1864 1024 1900
997 1865 1025 1901
998 1866 1026 1903
999 1867 1027 1906
1000 1868 1028 1907
1001 1869 1029 1908
1002 1870 1030 1909
1003 1871 1031 1910
1004 1873 1032 1913
1005 1874 1033 1914
1006 1875 1034 1915
1005 1877 1035 1916
1006 1875 1036 1917
1007 1877 1037 1918
1008 1878 1038 1919
1009 1879 1039 1920
1010 1880 1040 1921
1011 1881 1041 1923
1012 1883 1042 1924
1013 1887 1043 1935
1014 1888 1044 1936
1015 1889 1045 1950
1016 1890 1046 1953
1017 1892 1047 1954

1048 Stukken betreffende de aanbesteding door het waterschap van de levering van materialen, 1919 - 1923, 1926, 1929, 1931 - 1940 en 1942.
1 omslag

1049 Dagboek van dijksopzichter S. van Meekeren, met erin opgenomen ingekomen en afschriften van uitgaande stukken, 1935, 1936.
1 deel

- Zeewering
- - Algemeen
1050 Dwarsprofiel door B.K. Vogel van de zeedijk bij de Ezingepolder, 1879.
1 blad

1051 Kaarten, opgemaakt aan de hand van kadastrale gegevens, van de vervallen slaperdijk ten noorden van het Dokkumer Grootdiep tussen Dokkum en Oostrum, met opgave van wijzigingen in percelering en bebouwing die in de 19e eeuw optraden, 1896, 1897.
3 bladen

1052 Kaart door landmeter J. Kater van de slaperdijk langs het Dokkumer Grootdiep vanaf Dokkum richting Oostrum, 1897.
1 blad

1053 Dwarsprofieltekening door B.K. Vogel van "de bestaande dijk", vermoedelijk tussen Ezumazijl en Oostmahorn, [tweede helft 19e eeuw].
1 blad

1054 Kaart van de zeedijk ten oosten van Paesens tot de polderdijk van de Anjumer- en Lioessenserpolder, met achterliggende percelen, [tweede helft 19e eeuw].
1 blad

1055 Situatie- en dwarsprofieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel van de zeedijk tussen Wartnawiel en Ezumazijl, 1901.
6 bladen

1056 Situatie- en dwarsprofieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel van de zeedijk tussen Wartnawiel en Ezumazijl, 1906.
2 bladen
N.B. In stippelijn zijn de profielen van vóór de zeedijkverbetering van 1877 hierop ingetekend.

1057 Profieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel van de zeedijk tussen Ezumazijl en Bootsgat, 1909, 1913.
9 bladen

1058 Kaart door dijksopzichter K. Vogel van de zeedijk tussen Bootsgat en de Ganzepolder, 1909.
1 blad

1059 Kaart van de zeedijk met achterland, opgemaakt aan de hand van kadastrale gegevens, 1910.
2 bladen

1060 Dwarsprofieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel van de zeedijk, [1913].
3 bladen
N.B. Onvolledig.

1061 Lengteprofieltekening door dijksopzichter K. Vogel van de slaperdijken, 1914. Met kopie, 1922.
2 bladen

1062 Situatie- en profieltekeningen door Provinciale Waterstaat van de slaperdijk van de Kleine en de Grote Ganzepolder, 1916.
4 bladen

1063 Kaart door dijksopzichter K. Vogel van de zeedijk en het achterliggend gebied tussen Bootsgat en Oostmahorn, 1918.
1 blad
N.B. Ingetekend de namen van de perceelseigenaren.

1064 Lengteprofieltekening van de zeedijk van Wierum tot Dokkumer Nieuwezijlen, 1919, 1922.
2 bladen

1065 Lengteprofieltekening van de zeedijk van Paesens tot Dokkumer Nieuwezijlen, met erop ingetekend stormvloedstanden en uitgevoerde verhogingen vanaf respectievelijk 1825 en 1877, [ca. 1922].
1 blad

1066 Lengteprofieltekening door dijksopzichter K. Vogel van stranden, kwelders, bermen en landerijen bij de zeedijk van Paesens tot Dokkumer Nieuwezijlen, 1922.
1 blad

Kaarten door dijksopzichter K. Vogel van de zeedijk en bestaande c.q. vervallen slaperdijken, met belendende percelen, [eerste kwart 20e eeuw].
14 bladen
N.B. Op drie der kaarten staat met potlood vermeld dat de situatie van of omstreeks 1913 is weergegeven.
1067 Slaperdijk Dokkumer Nieuwezijlen - Wartnawiel. 1 blad
1068 Zeedijk, Wartnawiel - Ezumazijl. 2 bladen
1069 Zeedijk, Ezumazijl - Bootsgat. 2 bladen
1070 Zeedijk, dijkshoek - Bootsgat. 2 bladen
1071 Zeedijk, Paesens - Dijkshoek. 1 blad
1072 Vervallen slaperdijk noordelijk langs het Dokkumer Grootdiep. 6 bladen

1073 Lengteprofieltekening van de zeedijk en de slaperdijken van het waterschap, [eerste kwart 20e eeuw].
1 blad
N.B. Afgaande op de kruinhoogten dateert de tekening van vóór 1916.

1074 Profieltekeningen door dijksopzichter S. van Meekeren van de zeedijk van het waterschap, 1942, 1943.
4 bladen

1075 Lengteprofieltekening van de zeedijk van Bootsgat tot Dokkumer Nieuwezijlen, [eerste helft 20e eeuw].
1 blad

1076 Situatie- en dwarsprofieltekening(en) door H. Lanting van de vervallen slaperdijk aan de noordzijde van het Dokkumer Grootdiep bij Oostrum, 1950, 1951.
5 bladen

1077 Situatie- en dwarsprofieltekening(en) door Rijkswaterstaat van de zeedijk nabij Bootsgat, 1958.
2 bladen

1078 Situatie- en profieltekeningen, ingekomen van Provinciale Waterstaat, van de zeedijk van het waterschap, [tweede helft 20e eeuw].
1 portefeuille
N.B. Geeft de situatie weer zoals opgemeten in 1942.

- - Verbetering, onderhoud en aanleg van werken met betrekking tot de zeewering

- - - Verhoging en verzwaring van de zeedijk c.q. de slaperdijken
1079 Ontwerptekening van stenen voetingen langs de buitenzijde van de paalschermwerken voor de zeedijken in Friesland, ingekomen van de hoofdingenieur van waterstaat en publieke werken in Friesland, 1829.
1 blad

1080 Dwarsprofieltekening door B.K. Vogel betreffende een verhoging en verzwaring van de zeedijk te Wartnawiel over een lengte van 160 el, 1865.
1 blad

1081 Situatie- en dwarsprofieltekeningen door B.K. Vogel betreffende een verhoging en een verbreding van de zeedijk te Wartnawiel en het aanleggen van een basalt- en een balsteengloiïng aldaar, [ca. 1865].
5 bladen

1082 Dwarsprofieltekening door B.K. Vogel betreffende een verhoging en verzwaring van de zeedijk bij de Raskes, 1865.
1 blad

1083 Dwarsprofieltekening door B.K. Vogel van een te verhogen en verzwaren gedeelte van de zeedijk, [ca. 1865].
1 blad
N.B. Erbij geschreven staat: "op het westeind van het werk".

1084 Dwarsprofieltekeningen door B.K. Vogel betreffende een verhoging en verbreding van de zeedijk van het waterschap tussen Oostmahorn en de Engwierumer polderdijk, [ca. 1876].
8 bladen
N.B. Onvolledig.

1085 Dwarsprofieltekening door dijksopzichter K. Vogel betreffende een verbetering van de stenen glooiïng van de zeedijk bij Oostmahorn, [ca. 1891].
1 blad

1086 Dwarsprofieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel betreffende herstel en verbetering van de stenen glooiïngen op de zeedijk bij het Bootsgat en bij Oostmahorn, 1896, 1897, [ca. 1897].
3 bladen

1087 Situatie- en dwarsprofieltekeningen door Dijksopzichter K. Vogel betreffende een verlenging van de stenen voeting van de zeedijk bij de Ganzepolder, 1899 en z.d.
3 bladen

1088 Situatie- en dwarsprofieltekeningen betreffende een verbetering van de zeedijk bij Oostmahorn, [ca. 1905].
3 bladen

1089 Situatie- en dwarsprofieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel betreffende een verhoging en verzwaring van de zeedijk ten oosten van Paesens tot aan de zeedijk rond de Anjumer- en Lioessenserpolder, [ca. 1909].
17 bladen

1090 Dwarsprofieltekening betreffende verbeteringen van de zeedijk bij Oostmahorn en bij Paesens, 1906.
1 blad

1091 Dwarsprofieltekening door dijksopzichter K. Vogel betreffende een plan tot verhoging en verzwaring van de zeedijk tussen Ezumazijl en Bootsgat, 1909.
1 blad

1092 Situatie- en profieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel betreffende een verhoging en verzwaring van de zeedijk tussen Ezumazijl en de Kleine Ganzepolder, 1909, 1912 en z.d.
10 bladen

1093 Situatie- en dwarsprofieltekening door dijksopzichter K. Vogel betreffende een verbetering van de stenen voeting op de zeedijk in de Raskes, 1910.
1 blad

1094 Situatie- en dwarsprofieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel betreffende een verhoging en verzwaring van de zeedijk tussen Paesens en Dijkshoek, [ca. 1910], 1913, [ca. 1913].
5 bladen

1095 Bouwtekeningen van keetgebouwen voor arbeiders ingeschakeld bij zeeweringsverbeteringen, 1910, 1911, 1916, [ca. 1919].
5 bladen

Dwarsprofieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel van de slaperdijken van de Engwierumerpolder en de Anjumer- en Lioessenserpolder, met in rood de uitwerking van een voorstel tot uniformering van de hoogte op 3.80 meter, [ca. 1911].
8 bladen
1096 Slaperdijk Engwierumerpolder. 3 bladen
1097 Slaperdijk Anjumer- en Lioessenserpolder. 5 bladen

Situatie en profieltekeningen betreffende een verhoging en verzwaring van de slaperdijken van de Engwierumer- en de Anjumer- en Lioessenserpolder, met herstel van de afsluitingen van de zich daarin bevindende wagengaten, 1911.
12 bladen
N.B. 1. Op de tekeningen staat vermeld: "Overgelegd bij brief van den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat, d.d. 31 januari 1911 nr. 1972".
2. Zie ook inv.nr. 1123.
1098 Slaperdijk Engwierumerpolder. 5 bladen
1099 Slaperdijk Anjumer- en Lioessenserpolder. 7 bladen

1100 Dwarsprofieltekeningen betreffende een plan tot verhoging en verzwaring van de zeedijk tussen Wartnawiel en Ezumazijl, [ca. 1911].
4 bladen

1101 Dwarsprofieltekening door dijksopzichter K. Vogel betreffende een plan (?) tot verhoging van de zeedijk tussen Ezumazijl en Bootsgat door middel van een dijkmuur van beton, 1913.
1 blad

1102 Situatie- en dwarsprofieltekening door dijksopzichter K. Vogel betreffende een verbreding en verhoging van de zeedijk te Oostmahorn over een lengte van 120 meter ter voorkoming van aldaar bij hoog tij optredende kwel, 1915.
1 blad

1103 Situatietekening van de in 1916 in verband met de zeedijkverbetering te Oostmahorn afgebroken herberg, [ca. 1916].
1 blad

1104 Situatie en dwarsprofieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel betreffende een verhoging en verzwaring van de zeedijk te Wartnawiel (traject Engwierumerpolder tot grote Ganzepolder), 1916, 1921.
6 bladen

1105 Maandrapporten, opgemaakt door K. Vogel, betreffende de zeedijkverbetering Wartnawiel, 1916, 1917.
1 omslag

1106 Dwarsprofieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel betreffende een verhoging en verzwaring van de zeedijk tussen Ezumazijl en Bootsgat, [ca. 1916].
6 bladen
N.B. Waarschijnlijk een eerste ontwerp.

1107 Situatie- en dwarsprofieltekeningen door K. Vogel betreffende de verhoging en verzwaring van de zeedijk tussen Ezumazijl en Bootsgat, [ca. 1916], 1917.
16 bladen
N.B. De rekeningen betreffen het definitieve algemene ontwerp en het in 1917 uitgevoerde deel ervan.

1108 Maandrapporten, opgemaakt door K. Vogel, betreffende de zeedijkverbetering Ezumazijl, 1917.
1 omslag

1109 Situatietekeningen van af te graven percelen in het kader van zeedijkverbetering, met berekeningen van grondhoeveelheden, [ca. 1917], 1920, [ca. 1920], 1921 en z.d.
9 bladen

1110 Situatie- en dwarsprofieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel betreffende de in de dienstjaren 1919 - 1922 uitgevoerde onderdelen van de verhoging en verzwaring van de zeedijk tussen Ezumazijl en Bootsgat, 1918, 1920, 1921 en z.d.
19 bladen

1111 Maandrapporten, opgemaakt door K. Vogel, betreffende de zeedijkverbetering Ezumazijl - Oostmahorn - Bootsgat, 1919 - 1922.
1 omslag

1112 Situatie- en dwarsprofieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel betreffende een verhoging en verzwaring van de zeedijk bij de Ganzepolders, 1918.
4 bladen

1113 Maandrapporten, opgemaakt door K. Vogel, betreffende de zeedijkverbetering bij de Ganzepolders, 1918.
1 omslag

1114 Situatie- en dwarsprofieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel van de vervallen slaperdijk langs het Dokkumer Grootdiep bij Oostrum, opgemaakt in verband met plannen tot afgraving en hergebruik van de grond ten behoeve van zeedijkverbetering, 1919 en z.d.
3 bladen

1115 Ontwerptekening van een keetgebouw voor steenzetters, [ca. 1919].
1 blad

1116 Bouwtekening van een woning voor een keetbaas, [eerste kwart 20e eeuw].
1 blad

1117 Dwarsprofieltekening door dijksopzichter K. Vogel betreffende een verbetering van de stenen voeting van de zeedijk in de Raskes, [eerste kwart 20e eeuw].
1 blad
N.B. De tekening stamt waarschijnlijk uit 1905 of 1910.

- - - Overige werkzaamheden
1118 Ontwerptekening door dijksopzichter K. Vogel van te maken noodschuttingen in de slaperdijk van de Anjumer- en Lioessenserpolder, 1896.
1 blad

1119 Profieltekeningen van aan te leggen c.q. aangelegde staketten op de dijken van het waterschap, [tweede helft 19e eeuw], [ca. 1907], [ca. 1912], 1917, [ca. 1918], [ca. 1921], 1922.
15 bladen

1120 Situatie- en dwarsprofieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel betreffende de aanleg en de verlenging van een strandhoofd bij Ezumazijl, [ca. 1906], 1909.
2 bladen

1121 Situatie- en dwarsprofieltekeningen betreffende de aanleg van een dam en een beschoeiïng in de kwelder te Wartnawiel ter bescherming van de zeedijk en ter voorkoming van kwelderafslag, [ca. 1907]. 5 bladen

1122 Situatie- en profieltekening door dijksopzichter K. Vogel betreffende een verbetering van het strandhoofd bij Paesens, 1910.
1 blad

1123 Technische tekening betreffende de verbetering van de afsluitingen in de wagengaten van de slaperdijken van de Anjumer- en Lioessenser- en de Engwierumerpolder, [ca. 1913].
1 blad
N.B. Zie ook de inv.nrs. 1098 en 1099.

1124 Technische tekening van een (aan te brengen?) beschoeiïng bij de opslagplaats te Ezumazijl, [ca. 1918].
1 blad

1125 Profieltekening door dijksopzichter K. Vogel betreffende een verbetering van strandhoofden. Met kopie. 1921.
2 bladen
N.B. Onderdeel van de verbetering van de zeewering Ezumazijl - Oostmahorn, vierde gedeelte ?

1126 Technische tekening betreffende de restauratie van het Kruitmagazijn in de zeedijk te Oostmahorn, [ca. 1921].
1 blad

1127 Situatie- en dwarsprofieltekeningen door dijksopzichter K. Vogel betreffende een verlenging van de kade achter het strandhoofd te Paesens, 1923, 1924.
2 bladen

1128 akte, waarbij de Staat der Nederlanden aan het aan de Staat toeborende deel van het Wierumerwad, ter hoogte van kilometerpaal nr. 1 onder Paesens, 1935.
1 stuk

1129 Situatie- en dwarsprofieltekening betreffende de aanleg van een nieuwe kade en strandhoofd te Paesens. Met blauwdruk. 1935.
2 bladen

1130 Opzichtersdagboek betreffende de verlenging van de kade bij Paesens, 1936.
1 deel

1131 Techinische tekeningen betreffende de aanleg van een nieuw "zeehoofd met strandhoofd" te Paesens, 1952.
5 bladen

1132 Opzichtersdagboek betreffende de aanleg van een zeehoofd bij Peasens, [1953].
1 deel

- Dijkbewaking
1133 Akte, waarbij het dijksbestuur van de Anjumer- en Lioessenserpolder verklaart de voor sluiting van de wagengaten in de slaperdijk benodigde planken ten behoeve van het waterschap Zeedijken Oostdongeradeel in de nabijheid daarvan op te slaan, te onderhouden en te plaatsen, 1878.
1 stuk

1134 Verordening, vastgesteld door de volmachten van het waterschap, op het oproepen van inwoners en het vorderen van diensten, vervoermiddelen en materialen bij dreigend gevaar of in geval van dijkdoorbraak, 1956.
1 stuk

- Wegen en bruggen
1135 Ontwerptekening door A. Ferwerda van een ophaalbrug in de weg bij Ezumazijl, aan te leggen in het kader van de zeedijkverbetering Ezumazijl - Oostmahorn, tweede gedeelte, 1918.
1 blad

1136 Ontwerptekening door dijksopzichter K. Vogel van een vaste brug in de weg bij Ezumazijl, aan te leggen in het kader van de zeedijkverbetering Ezumazijl - Oostmahorn, tweede gedeelte. Met kopie. [ca. 1919].
2 bladen

1137 Technische tekeningen betreffende de aanleg van een vaste brug in de weg bij Ezumazijl in het kader van de zeedijkverbetering Ezumazijl - Oostmahorn, tweede gedeelte, [ca. 1919].
5 bladen

1138 Ontwerptekening voor een brugje over de tochtsloot bij Dijkshorne, [eerste kwart 20e eeuw].
1 blad

1139 Situatietekening door dijksopzichter K. Vogel van de bermen van de weg tussen Dokkum en Oostrum, 1932.
1 blad

- Watergangen en -reservoirs
1140 Dwarsprofieltekening door B.K. Vogel betreffende de aanleg van pomp door de slaperdijk naast de Ganzepolder, 1865.
1 blad

1141 Dwarsprofieltekening door B.K. Vogel betreffende een verbetering van de bermsloot van het jaagpad langs het Dokkumer Grootdiep ten oosten van het Steenvak, [ca. 1868].
1 blad

1142 Ontwerptekening door dijksopzichter K. Vogel van een drinkdobbe te Paesens, 1893.
1 blad

1143 Plattegrond van de sluis te Ezumazijl, met belendend gebied, [begin 20e eeuw].
1 blad
N.B. Te dateren vóór 1912

1144 Technische tekening betreffende de aanleg van een duiker in de slaperdijk van de Kleine Ganzepolder, [ca. 1912]. Met kopie.
2 bladen

1145 Staat van waterpeilen in noordelijk Friesland en in de provincie Groningen, 1922.
1 blad

1146 Akte, waarbij de gemeente Oostdongeradeel en het waterschap een overeenkomst sluiten ten aanzien van de aanleg door het waterschap van een scheepvaartkanaal van de sluiskom te Ezumazijl tot op ongeveer 60 à 70 m van de weg te Oostmahorn, c.a. 1925.
1 stuk

1147 Ontwerptekening van een drinkdobbe met ringdijk en van een put van cementijzer, [eerste kwart 20e eeuw].
1 blad

1148 Ontwerptekeningen door de firma "Friesche Betonbouw" te Dokkum van een (water)keermuur met ontvang- en stortebed, 1928 - 1930.
3 bladen

1149 Ontwerptekening door de firma "Friesche Betonbouw" te Dokkum van een keersluisje te Paesens, 1935.
1 blad

1150 Ontwerptekening van een oeverbeveiliging van het kanaal bij Ezumazijl, [eerste helft 20e eeuw].
1 blad

Landaanwinning
1151 Ontwerptekening voor een verbetering van de duiker in de zomerdijk op de kwelder te Paesens, [ca. 1936].
1 blad

1152 Kaarten van de buitendijkse landen en landaanwinningen van de waterschappen de Contributie Zeedijken Oostdongeradeel en de Anjumer- en Lioessenserpolder, 1945, 1950, [tweede helft 20e eeuw].
5 bladen

1153 Dwarsprofieltekeningen door H. Lanting van de ontworpen zomerdijk op de kwelders te Paesens en De Band, 1950.
2 bladen

1154 Kaart door H. Lanting van de ontworpen zomerdijk en de bestaande werken op de kwelders van de waterschappen de Contributie Zeedijken Oostdongeradeel en de Anjumer- en Lioessenserpolder, 1950.
1 blad

1155 Technische tekeningen door H. Lanting betreffende de aanleg van afwateringsduikers in de zomerdijk op de kwelders bij Paesens en De Band, 1950.
2 bladen

1156 Kaart door dijksopzichter K. Vogel van de kwelders en aanwassen bij Paesens van de waterschappen De Contributie Zeedijken Oostdongeradeel en de Anjumer- en Lioessenserpolder, met berekening van de waarde ervan bij scharbeweiding, [eerste helft 20e eeuw].
1 blad

1157 Kaarten van de kwelders bij Paesens, [eerste helft 20e eeuw].
2 bladen

1158 Akte, waarbij Rijkswaterstaat, directie Groningen en Friesland te Groningen een vergunning verleent aan de Contributie Zeedijken Oostdongeradeel en de Anjumer- en Lioessenserpolder tot het bekaden van een gedeelte van het wad langs de noordelijke oever van de gemeente Oostdongeradeel, onmiddelijk ten oosten van Paesens, 1951.
1 stuk

1159 Technische tekeningen betreffende de voortgang van de aanleg van de zomerdijk op de kwelders te Paesens en De Band, 1951.
3 bladen

1160 Akte, waarbij Rijkswaterstaat, directie Groningen en Friesland te Groningen een vergunning verleent aan het waterschap tot het uitvoeren van werken ter bevordering van de landaanwinning op het Wad langs de noordelijke oever van de gemeente Oostdongeradeel, 1952. Met bijlagen.
3 stukken

1161 Plan van te realiseren landaanwinningswerken in het kader van het jaarplan 1957, 1962.
1 blad

1162 Kaart van de buitendijkse landen en landaanwinningen, [tweede helft 20e eeuw].
3 bladen