Home

Wetterskip Fryslân

02.10 Contributie Zeedijken Contributie Oostdongeradeel, 1719-1963, documentatie

1163 Foto's van bestuursleden en van door het waterschap uitgevoerde waterstaatkundige werken, [ca. 1918] - [ca. 1953].
2 dozen