Streekarchivariaat Noordoost Friesland

Onderzoek

Het Streekarchivariaat beheert in Dokkum de archieven van de voormalige gemeenten Oostdongeradeel, Westdongeradeel en Dokkum, die sinds 1984 gezamenlijk de gemeente Dongeradeel vormen. In Dokkum worden ook de oudere archieven van de voormalige waterschappen Lauwerswâlden en Tusken Waed en Ie bewaard. Naast deze gemeentelijke- en waterschapsarchieven worden ook archieven van particuliere instellingen bewaard omdat ook deze van belang zijn voor de geschiedenis van de regio. Naast archieven bewaard het Streekarchivariaat ook andere documentaire collecties als kranten, foto’s en een omvangrijke (historische) bibliotheek.


Het Streekarchivariaat beheert ook de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog. Naast het gemeentelijk archief bevinden zich ook daar archieven van particuliere instellingen en worden (bescheiden)documentaire collecties beheerd.
Sinds november 2007 is het Streekarchivariaat gehuisvest in een nieuw onderkomen aan de Brokmui te Dokkum samen met de Bibliotheek Dokkum Naast een nieuw archiefdepot heeft het Streekarchivariaat ook de beschikking over een ruime studiezaal, die geïntegreerd is met de publieksruimtes van de Bibliotheek. Daarin bevindt zich tevens het Historisch Informatie Centrum Noordoost Fryslân, waarin Streekarchivariaat en Bibliotheek samenwerken ten aanzien van het beschikbaar stellen van historische documentaire collecties.
De streekarchivaris beheert, conform de Archiefwet 1995, de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen, waarin zich ca. 1300 m. aan archieven en collecties van overheden en particuliere instellingen bevinden. Dit maakt het streekarchivariaat tot het historisch documentatiecentrum voor de regio.


Op de studiezaal zijn archieven en collecties te raadplegen die betrekking hebben op het gehele werkgebied van het streekarchivariaat. Zoveel mogelijk wordt er naar gestreefd om van vervangende informatiedragers, zoals microfiches van de archieven van de Nedergerechten en van bewerkte bronnenuitgaven, zoals de FAF-klappers van de doop- trouw- begraaf- en lidmatenboeken, zowel te Dokkum als bij de deelnemende gemeenten exemplaren aan het publiek ter inzage te bieden.

 

Openingstijden Streekarchivariaat te Dokkum
maandag 13.30-17.30 
 18.30-20.30 *
dinsdag  9.30-17.30
 18.30-20.30
woensdag  9.30-17.30
donderdag      9.30-17.30
vrijdag  9.30-17.30
 18.30-20.30 *
zaterdag10.00-13.00 *

* gedurende deze uren is de studiezaal van het streekarchief toegankelijk, maar er worden dan geen originele archiefstukken uit het depot gehaald.

Voor archiefbezoek aan de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog is het maken van een telefonische afspraak wenselijk.