Home

Provincie Fryslân

03.15. Commissaris der Koningin, 1923-1961: Volksontwikkeling en -opvoeding en religie.

1023. Stukken betreffende scholen in Friesland, 1921-1925, 1930, 1 omslag.

1024. Stukken betreffende de overdracht van archiefbescheiden van enkele lenen door de gemeente Leeuwarden aan de provincie, in verband met de benoeming van de Commissaris tot provisor van die lenen, 1923, 1 omslag.

1025. Stukken betreffende kwesties rond schoolhoofden, 1923-1925, 1937, 1941, 1 omslag.

1026-1041. Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissaris als provisor over diverse lenen, alfabetisch gerangschikt naar leen, 1923-1961, 15 pakken en 1 omslag.
N.B. Zie ook het archief van Gedeputeerde Staten van Friesland, 1919-1961, inventarisnummers 3565-3603.

1026. Eritia de Blocq - wed. van Franckenaleen
1027. Mr. W.W. Bumaleen
1028. St. Christophorileen tot Oldehove en de Weyenbergh-Gorter-Siniastichting; reglementering, bestuur en collatoren, 1923-1939
1029. St. Christophorileen tot Oldehove en de Weyenbergh-Gorter-Siniastichting; reglementering, bestuur en collatoren, 1944-1961
1030. St. Christophorileen tot Oldehove en de Weyenbergh-Gorter-Siniastichting; financieel beheer, 1923-1959
1031. St. Christophorileen tot Oldehove en de Weyenbergh-Gorter-Siniastichting; begeving van pensies, 1924, 1926-1927, 1929, 1938, 1939
1032. St. Christphorileen tot Oldehove en de Weyenbergh-Gorter-Siniastichting; begeving van pensies, 1940-1942, 1945-1947
1033. St. Christophorileen tot Oldehove en de Weyenbergh-Gorter-Siniastichting; begeving van pensies, 1952-1955
1034. St. Christophorileen tot Oldehove en de Weyenbergh-Gorter-Siniastichting; begeving van pensies, 1956-1961
1035. Eelco Suzanna Maria Elisabeth Faber van Haersma Leenen 1036. St. Jacobs- of St. Jobsleen
1037. Simke Kloostermanleen
1038. Geesje Poutsmaleen
1039. Johannes Hendricus Regenbogenleen, 1 omslag.
1040. Dr. Douwe Tietemaleen
1041. Klaas Tiglerleen

1042. Stukken betreffende de arbeidersgemeenschap de Woodbrookers te Kortehemmen en de volkshogeschool Allardsoog te Bakkeveen, 1933-1939, 1 omslag.

1043. Stukken betreffende het inlichten van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over moeilijkheden rond, en strafbaar gedrag van de directeur van de rijksrietvlechtschool te Noordwolde, 1934, 1 omslag.

1044. Stukken betreffende de ingebruikgeving van schoollokalen aan de Weer Afdeling (WA), 1941, 1 omslag.

1045. Stukken betreffende een verzoek van het Opvoedersgilde om financiële steun, 1942, 1 omslag.

1046. Stukken betreffende een kwestie over de ondertekening van een loyaliteitsverklaring door beneficianten van het Hendrik Nannes en Catrijn Epes Leen te Bolsward, 1943, 1 omslag.

1047. Stukken betreffende het buitengewoon lager onderwijs, 1946-1949, 1 omslag.

1048. Stukken betreffende de spreiding van het technisch hoger onderwijs, 1948-1950, 1957-1959, 1 pak.

1049. Stukken betreffende opgaven van de gemeentebesturen met aanvullingen en wijzigingen in de Voorlopige lijst van monumenten in Friesland, 1930-1931, 1 omslag.

1050. Stukken betreffende het behoud van historische en culturele waarden, 1935-1955, 1 omslag.

1051. Stukken betreffende het uitschrijven door de Provinciale Friesche Adviescommissie ter wering van inbreuk op de schoonheid van stad en land van een prijsvraag voor het ontwerpen van een grasdrogerij, 1941, 1 omslag.

1052. Stukken betreffende het geven van medewerking aan pogingen om een monumentale achttiende eeuwse boerderij te Menaldum van de ondergang te redden, 1943, 1 omslag.

1053. Stukken betreffende het afwijzen van het verzoek van de stichting Saxo-Frisia aan de Commissaris om zitting te nemen in het college van curatoren van de op te richten stichting "Germaansche Oudheid", 1944, 1 omslag.

1054. Stukken betreffende oorlogs- of vredesgedenktekens, 1945-1962, 1 pak.

1055. Stukken betreffende oorlogsgraven in Friesland, 1946-1963, 1 omslag.

1056. Stukken betreffende het werkcomité Nationaal Monument op de Dam en de onthulling van dit monument, 1947-1956, 1 omslag.

1057. Stukken betreffende de tentoonstelling "De Nederlandse Vrouw 1898-1948", 1948, 1 omslag.

-. Stukken betreffende de restauratie van de koorramen en de stadhouderlijke grafruimte in de Grote Kerk te Leeuwarden, 1951-1982.
N.B. Zie het archief van de Commissaris der Koningin vanaf 1962.

1058. Stukken betreffende de tentoonstelling "De Friese Tak der Nassau's", 1958, 1 omslag.

1059. Stukken betreffende de onthulling van het monument te Peasens-Moddergat ter nagedachtenis van de ramp met de vissersvloot, 1958, 1 omslag.

-. Stukken betreffende diverse kleine- en streekmusea in Friesland, 1958-1980.
N.B. Zie het archief van de Commissaris der Koningin vanaf 1962.

1060. Stukken betreffende de houding ten opzichte van en de bemoeienissen met de Friese taal en de Friese Beweging, 1926-1930, 1 omslag.

1061. Stukken betreffende de poging tot het uitvinden van de brandstofloze motor door Johannes Wardenier te Wolvega, 1934-1935, 1 omslag.

1062. Stukken betreffende
- de houding ten aanzien van mogelijke politieke moeilijkheden bij Groot-Friese congressen,
- het weigeren van steun aan een nieuwe uitgave van het Oera-Linda Boek,
1937, 1 omslag.

1063. Stukken betreffende de Duitse belangstelling voor de Friese Beweging, 1938, 1939, 1 omslag.

1064. Circulaire ingekomen van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming over de oprichting van de Stichting Nationaal Zangfeest, 1942, 1 omslag.

1065. Statuten van de Stichting "Comité voor de Zomerpostzegels", 1953, 1 katern.

1066. Stukken betreffende het Nederlands Instituut voor internationale culturele betrekkingen, 1957, 1 omslag.

1067. Stukken betreffende het verzenden van een gelukstelegram aan Koningin Wilhelmina ter gelegenheid van de éénjarige bevrijding van Leeuwarden, 1946, 1 omslag.

1068. Stukken betreffende de voorbereidingen voor de herdenking van het eeuwfeest Holland-Michigan (VS), 1946, 1947, 1 omslag.

1069. Stukken betreffende het 375-jarig jubileum van de inneming van Brielle door de watergeuzen, 1947, 1 omslag.
N.B. Op één van de stukken het originele lakzegel van de Commissaris der Koningin in Friesland.

1070. Stukken betreffende het steunen van de burgemeester van Franeker bij de organisatie van de herdenking en het houden van een toespraak bij het 750-jarig bestaan van de stad, 1949, 1 omslag.

1071. Stukken betreffende
- het inschakelen van de burgemeesters bij de organisatie van elfstedentochten,
- de medewerking aan de jubilea van de vereniging "De Friesche Elf Steden" en de Koninklijke IJsvereniging "Thialf" te Heerenveen,
- verdere bemoeienissen met de schaatssport,
1949-1957, 1 omslag.

1072. Stukken betreffende het verzoek aan prins Bernhard tot het bijwonen van de viering van het jubileum ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Zeilvereniging "Sneek", 1951, 1 omslag.

1073. Stukken betreffende het 200-jarig bestaan van de Leeuwarder Courant, 1952; met retroacta uit 1757, 1874, 1880, 1883, 1 omslag.

1074. Stukken betreffende een mogelijk bezoek van Koningin Juliana en prins Bernhard aan de jubileum-kaatswedstrijden van de PC (Permanente Commissie) te Franeker, 1953, 1 omslag.

1075. Stukken betreffende de herdenking van het tweede lustrum van de landing in Normandië, 1954, 1 omslag.

1076. Stukken betreffende de herdenking van het 10-jarig bestaan van de Stichting "Friesland 1940-1945", 1955, 1956, 1 omslag.

1077. Statuten van de Stichting "Friesland 1940-1945" en een verslag van de werkzaamheden over de jaren 1955 en 1956 van de Stichting, 1956, 1 omslag.

1078. Stukken betreffende de herdenking van de sluiting van de Afsluitdijk, 1957, 1 omslag.

1079. Stukken betreffende het toerisme en recreatie op de Waddeneilanden, 1957-1966, 1 omslag.

-. Stukken betreffende de vereniging "De Friesche Elf Steden", 1959-1971.
N.B. Zie het archief van de Commissaris der Koningin vanaf 1962.

-. Stukken betreffende de "Sneek-Week" en de Sneeker Zeilclub, 1960-1977.
N.B. Zie het archief van de Commissaris der Koningin vanaf 1962.

-. Stukken betreffende de paardesport o.a. te Buitenpost en Leeuwarden, 1960-1978.
N.B. Zie het archief van de Commissaris der Koningin vanaf 1962.

-. Stukken betreffende de watersport in Friesland, 1960-1978.
N.B. Zie het archief van de Commissaris der Koningin vanaf 1962.

1080. Stukken betreffende de kennisneming van het ongenoegen over de ontvangst van leden van de Arbeiders Jeugd Centrale door de burgemeester van Franeker op het stadhuis, 1929, 1 omslag.

1081. Statuten van "De Nederlandsche Padvinders" te Den Haag, 1933, 1947, 2 katernen.

1082. Stukken betreffende de Onafhankelijke Vredesliga, 1958, 1 omslag.

1083-1085. Stukken betreffende de koopvaardij-jeugdaktie, 1960-1962, 3 omslagen.

1086. Stukken betreffende het geven van medewerking aan de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland bij het opsporen van in Friesland gewoond hebbende vicarissen van de vicarie Johannes Baptist en Maria Magdalena in de St. Pieterskerk te Leiden, om te komen tot de uitkering van renten van de vicarie aan rechthebbenden, 1936-1938, 1 omslag.

-. Stukken betreffende het onderhouden van contacten met diverse kerkelijke instanties 1953-1969.
N.B. Zie het archief van de Commissaris der Koningin vanaf 1962.

1087. Stukken betreffende de uitnodiging om de opening van de moskee in het kamp de "Wyldemerck" te Balk bij te wonen, 1956, 1 omslag.